(六)宋惠寿可能生于北京西山

by 齐愍乐平, Wednesday, June 12, 2024, 19:02 (33 天前) @ 齐愍乐平
编辑 by 齐愍乐平, Wednesday, June 12, 2024, 19:38

龙钦巴文集第十二卷

«口传教法的大背景——深义要点之明镜»

claude3 and gpt4o 翻译

རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་ཤར་མཚམས་ཕ་ཝང་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་ཅན་གྱི་འོག་ཏུ་སྦས་ནས། དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་སོ་ས་གླིང་དུ་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ་རྒྱ་ནག་པོའི་ཡུལ་གྲོང་ཁྱེར་ཤོ་འཁྱམས་ནག་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ན། ཡབ་ཁྱིམ་བདག་དགེ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཡིད་ཅན། ཡུམ་སྣང་གསལ་མཁྱེན་མའི་བུ། སློབ་དཔོན་ཤྲཱི་སིང་ཧ་ཞེས་བྱ་བ་མཁས་པ་ལ་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་ཞིག ། ནུབ་ཕྱོགས་གསེར་གྱི་གླིང་དུ་འགྲོ་སྙམ་ནས། རྔ་མོ་སྟོབས་ལྡན་ཞིག་ལ་ཞོན་ནས་བྱོན་པའི་ལམ་ཁ་ཐང་སྟོང་པ་ཞིག་གི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལས། སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་པ། ཀྱཻ་སྐལ་ལྡན་འབྲས་བུ་ངེས་པའི་དོན་འདོད་ན། རྒྱ་གར་གྱི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་སོ་ས་གླིང་དུ་སོངཞིག །ཅེས་བྱ་བ་ཐོས་ནས། གསང་སྔགས་ཕྱི་ནང་དང་རྐང་མགྱོགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབས་ནས་ཕྱིན་པས། མཇལ་ཏེ་རྗེས་སུ་བཟུང༌། ཆོས་རྣམས་རྫོགས་པར་གནང་ནས། དཔེ་བརྒྱུད་རྣམས་ལུང་བསྟན་ཏེ། དུར་ཁྲོད་དེ་ཉིད་དུ་མཆོད་རྟེན་གྱི་རྩེར་ལྷག་མེད་དུ་གཤེགས་སོ། །དེ་ནས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཤྲཱི་སེང་ཧས། དཔེ་རྣམས་བཏོན་ནས་རྒྱ་ནག་གི་དུར་ཁྲོད་བསིལ་སྦྱིན་དུ་བཞུགས་སོ། །དེའི་ཚེ། རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྱོགས་གླང་པོ་སྒང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ན། རྒྱལ་པོ་དྷརྨཱ་ཨ་ཤྭའི་སྲས་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བྱེ་མ་ལ་མུ་ཏྲ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། བཀོད་པ་ཆེན་པོར། ཕྱག་རྒྱ་རྒྱ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་མཁས་པ་མཆོག་དེ་ཀ་མ་རུར་གནས། ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་དེ་དང༌། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་མདོ་གཉིས། རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་འདམ་བུའི་ཚམ་དུ་སྐྱོ་བསངས་ལ་བྱོན་པའི་སྟེང་གི་ནམ་མཁར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས་ལུང་བསྟན་པ། ཀྱཻ་སྐལ་ལྡན་གཉིས། ཚེ་གཅིག་གི་འབྲས་བུ་ངེས་པར་འདོད་ན། རྒྱ་ནག་པོའི་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་བསིལ་སྦྱིན་དུ་སོང་ཞིག །ཅེས་ཐོས་མ་ཐག་བྱེ་མ་ལ་བྱོན་པས། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཤྲཱི་རི་སིང་ཧ་དང་མཇལ། གདམས་པ་རྣམས་གནང་ནས་སླར་རྒྱ་གར་དུ་བྱོན་ཏེ། དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་སྣང་བྱེད་དུ་དགོངས་པ་ལ་བཞུགས་ཤིང༌།
好的,我将上述藏文直译成汉语如下:

在金刚座的东北角帕旺多杰嘉仓下面藏着,在大尸陀林索萨岭居住。那时,在汉地城市硝铧黑的地方,父亲是具有善意的施主,母亲是光明智慧,儿子是精通学问、具足功德的大师室利僧诃。想要去西方金洲,骑着一匹强壮的骡子上路,在荒凉道路的上空,观世音菩萨授记说:"嗨,有缘者,为了巨大的果实,名叫'印契广大'的最高学者住在噶玛鲁。"得到这个授记后,大学者耶谢和多尼二人前往金刚座西边泥泞的岸边忏悔,在上空金刚萨埵授记说:"嗨,你们二位有缘者,如果一定要今生得果,去汉地尸陀林毗尸处吧。"听到后立即动身前往,遇到大学者室利僧诃,得到了所有教言后返回印度,在大尸陀林桑杰处安住修行。

gpt4o:

在金刚座的北东边界的帕旺金刚河岸下,隐藏着一个大墓地,位于一个叫做“黑色游荡”的中国城镇。在那里,有一位名叫德格巴的善良父亲和一位名叫南萨坚玛的聪明母亲,他们的儿子是一位名叫释迦牟尼的有才华的学生,他曾在西方的黄金岛上学习。一天,他骑着一匹强壮的母马,沿着一条空旷的道路前行。在天空中,他看到了观音菩萨的预言,预言说:“你将成为一位伟大的学者,名叫‘大手印’,并在卡玛鲁尔定居。”听到这个预言后,他遇到了伟大的导师耶谢多和释迦牟尼,他们在金刚座的西边的丹布边界上,向他传授了教义。然后,他回到了印度,决定在大墓地中进行显现。

--------------------
在古代中国,有一个地名叫做"幽州",意为"黑暗游荡之地"。

幽州位于今天的北京、天津和河北北部地区。"幽"在古代汉语中有黑暗、深邃、幽暗的意思,"州"指一级行政区划。因此,"幽州"的字面意思就是"黑暗的州"。

在中国古代神话传说中,幽州也被认为是阴曹地府的入口,是亡魂进入冥界的必经之地,因此有"黑暗游荡之地"的意象。

此外,由于幽州地处北方,远离当时的政治文化中心,因此"幽"也隐含着偏远、边陲之意。

总之,"幽州"这一地名,反映了古人对这一地区地理环境和文化特点的认知。

-----------
这和其他记载中的疏清城不太一样,但北京有“蓟”的古称。

http://www.xinwenwuzhe.com/index.php?id=10015
我觉得结合他的自述,以及新出现的地名,应该确实有一个索萨岭,
尽管有在中国和印度两种说法,综合起来,很可能可以在以下相关三个地区
山西(考虑他有五台山的经历)/敦煌(当时的文化重镇)/长安(大燕塔和当时西域交流对口寺院西明寺)
之后,加第四个相关地区,北京,
且,很可能他具体的出生地是北京西山,一个有小清凉山名字的地区


完整帖子: