(十)机翻的 实相宝藏论颂

by 齐愍乐平, Friday, June 28, 2024, 19:04 (17 天前) @ 齐愍乐平

龙钦十万(全集,文集,26卷本)前12卷是两大系统伏藏的正文,
仪轨,解说,评注,传统的综合流通本是五函?可能其中有5%是
为人所熟知的,有多个汉译.之后的卷目集中在七宝藏,各种名目
的休息,一些仪轨上,实相宝藏论自中华佛教论坛放出郭元兴译师
所翻译的本子开示,算是有中文佛教互联网之后第一个翻译文献的
深刻记忆,真是好多年,那时候我还是正太呢,上一个c3.5s的版本
,因为校验的关系,每大段中首句和上文尾句重复。


以下是直译:
吉祥!《实相宝藏》一书在此。
(梵文:tathātvaratnakośa nāma,藏文:གནས་ལུགས་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ།,汉语字面意义:实相宝藏之名,汉语拟音:达它特瓦拉特纳柯夏那玛)
藏语:实相宝藏之名。
向吉祥普贤顶礼!
本初即是佛陀现前觉悟之基,
不变任运金刚精髓之界,
心性自然大圆满,
无取舍来去,故我顶礼。
诸法自性不可言说之境界,
见地之巅峰大圆满,
与任何不同超越一切之义,
我将如实所悟而宣说,请听。
心性窍诀精髓究竟义,
无有散乱任运唯一,
每一要点都解开关键结缚,
月轮之义安住四种四相。
首先宣说无有之境界,
无有自性本体即空,
等同虚空觉心大境界中,
无论如何显现皆无自性。
如同广阔虚空界中,
器世间四大迁变种种显现,
空性之相无有自性,
觉心显现诸法亦复如是。
如同幻化影像种种显现,
空性自性无有实体,
显现有为诸法正当显时,
不离觉心无有实体。
如同梦境不离睡眠,
显现之时无有自性,
显现有为轮涅觉心中,
如实不动无有相状。
如是诸法虽现于心,
非心亦非异于心,
无有明显幻化自性,
当下即离言思议。
是故心中显现诸法,
显时即知无有。
如是境相无有自性,
能取觉心自性亦,
无有本体如虚空,


这是直译:
无有本体如虚空,
应知超越言思议。
义之精髓自生智慧,
无因果故断轮回险处。
无善恶故轮涅平等,
无解脱障故断三有根本。
如虚空般心性菩提,
无方无偏自性不二,
无见可修无戒可守,
事业无为智慧无障,
地道无修无道可行,
无微细法无二无关联,
超增减故无法非法,
如金洲般无分别境界。
自生心性如虚空,
无有自性超言说。
义之精髓觉性明朗,
无需修整善不能益,
不可改变恶不能害,
无业果故无苦乐报,
无善恶故无取舍轮涅,
无思议故离境界,
无前后故生世仅假立。
何者何取谁人何处轮回?
何业何报其果为何?
于空性义当思当察。
再三思量以智观察,
无实体分微尘难寻,
无刹那分无能所取,
当下安住本性精髓。
观时似无未观更无,
即使名言亦不可得,
诸法恒时皆无所有,
如幻无实自性当知。
梦幻空性当下时,
愚者执著虽被缚,
知其自性不能缚,
于无有法不智者,
自我执著缚轮回,
了知实相瑜伽师,
当下决定无所有,
无因果故解脱法界。
无常断之心性菩提,


这是直译:
无常断之心性菩提,
无能所取智慧自然住。
无因果之赤裸觉性,
无善恶之唯一明点。
无边中之通透觉性,
普贤法身意趣自然住。
无有精髓自觉菩提,
无境清净佛陀意趣明。
幻化瑜伽自显觉性,
无有诸法无碍游舞现。
现起之时决定无有,
不作取舍任何造作,
安住广阔轻安大休息。
无有所欺愚者如野兽,
为渴所逼追逐海市蜃楼。
希求名言迷乱语义,
各自宗派束缚法我。
八次第心未断迷处,
未见真实义之精髓。
阿底瑜伽超越法之界,
一切无有如虚空性,
当下即从法身自处,
不动本初虚空界中,
自然安住大乐任运成。
若未证悟密意觉性,
造作之法永不解脱,
岂不知有为无常坏灭耶?
身语意之紧密结缚,
如何触及不坏精髓?
是故若欲实相胜义,
三门疲劳自缚之法,
如同童戏悉皆放下,
无有自性离戏境界,
法性自然大圆满处,
无为超思遍满广大,
未造作平等大义观照。
决定超越因果造作,
内外无能所取觉性,
无时处生灭超诸法,
如空清净无乘引门。
于此义上一切分别皆迷乱,
具法我者舍离迷障处,
无分别中普贤自性中,


这是直译:
无分别中普贤自性中,
决定大空遍满广大,
法性不变自住本位。
此乃不住本初虚空界,
见解外围波浪所截,
无有法中解开诸要点。
如是无有法中解要点后,
无修状态安住觉性要诀,
任何显现无取舍中摄持,
大界心之平等宁静。
自然安住大乐金刚界,
无需修成任运胜禅定,
恒常存在如大河流,
未造作平等安住自然明。
如实安住法性似虚空,
无变迁故无散乱不散乱。
无聚散之胜界广大此,
非言词所能表达境界,
智慧涌现觉性自显及,
多闻或无执著心者及,
无言超思之瑜伽士,
决定无可表达不可表,
不得能修所修之故,
沉掉敌人无需刻意杀。
显心本解脱无有精髓,
迷乱自住法性平等界,
无间断住法身自性中。
显解无别乐界一味融,
显时自显自住本位,
住时自住自住本位,
解时自解自住本位。
法性界中显住自解故,
不动他处仅法身游舞,
自显无别精髓自形相,
无善恶住义之精髓。
任何显现一切散住及,
五毒等觉性之游舞,
如何显现彼时当下,
认知力圆自消无痕迹。
境心之间安住平等要诀,
无痕如鸟飞过自生智慧要诀,
一切同一界如水波要诀。


这是直译:
一切同一界如水波要诀。
大密要诀诸法本摄故,
仅知要点即解脱法性。
何时自觉意趣大界中,
平等显住解无善恶别,
无不平等不住未解法,
摄于菩提本界广要诀。
未造任运成就觉性中,
无勤自住广大意趣显,
超越善恶因果菩提心,
摄于不变法性自性中。
无有自性虚空意趣彼,
无余诸法系缚即是:
如以虚空系缚器世界,
自显诸法系缚大本空。
轮回仅名超因果造作,
无善恶利害空性中,
解脱仅名无有涅槃,
自性十相无可造作。
疲劳之法再勤再努力,
如愚童粪房乃坏灭法。
是故幻果善恶诸勤勉,
无有系缚诸法本系缚。
彼乃阿底精髓瑜伽士,
因果如童戏诸法皆,
决定下登劣根道路,
自面意趣超法之义,
无为虚空系缚中系缚。
造作所欺轮回迷现观,
勤勉所染苦恼轮回思,
善恶诸法苦乐不断绝,
积业轮回高低中流转,
有海之中无解脱处。
于何善不善断绝,
法性中无聚散二,
彼乃大密定瑜伽,
无勤即至本初地。
本住法身王宫得。
是故诸法显现之时,
增益名义执著术语,
善恶取舍因果造作,


这是直译:
善恶取舍因果造作,
无法无为如空谁知者,
无有法中系缚一切。
无有归结义之精髓:
显有轮涅一切诸法,
无自性故超有法,
显相未灭超无法,
无有无故超二法,
无有二故超非二法,
无是非故义之精髓,
不可表示超思言。
如是法性本来清净中,
取舍行为义之愚者们,
各执己见恒常束缚,
执著想相苦哉烦恼,
无中执我哀哉迷乱,
无偏执偏疲哉困乏,
恒常轮回流转悲哉。
自生觉性胜义日轮,
善恶黑白二云遮蔽,
取舍勤勉执著电光烧,
苦乐迷现雨水连绵,
轮回种子六道庄稼盛,
呜呼可怜众生悲哉。
究竟义之决定精髓,
如金锁铁锁束缚同,
法与非法心缚同等。
如黑白云遮蔽相同,
善恶二者觉性障同。
是故了悟彼之瑜伽士,
超越善恶因果为要。
自生智慧由内显现,
因果夜晚黑暗消散,
善恶云团皆无有时,
法界虚空胜义日升。
此乃究竟义之归结,
无有自性十相决定,
超胜因果一切乘法,
超越无显禅定修境。
自觉明朗离戏论此,
诸法一切穷尽归结,
诸法此尽此亦法尽,
尽与未尽无有归结,


这是直译:
尽与未尽无有归结,
有无表述超越决定。
此无所指广大周遍,
法尽智超瑜伽喜悦。
此即前后今之瑜伽,
意趣法界法性无间。
持明诸佛境界等同,
不变不分无为之界,
自生智慧超造作界,
诸法仅名超思言界,
离作普贤自性中,
一切显现普贤界。
普贤界中无显空善恶,
无中执有名为迷乱,
执著之时无迷未迷,
诸法无名大归结,
自性圆满大本性。
如是显有轮涅诸法,
无迷未迷决定故,
不可舍轮回证涅槃。
生与未生无有决定,
超越生灭有无执著。
净与不净无有决定,
善恶取舍无遍满,
普贤界中诸法归结。
本性宝藏中,诸法皆不可言说决定,此为第一品。
如是善解无有本性已,
遍满自性决定即是:
乘之顶峰阿底瑜伽教,
如虚空无边际中心,
大中之大普贤广大意,
无间平等大之自性。
显有诸法与无显菩提心,
如实离戏未动故,
彼无边际中心离思维,
遍满自性无间大安住。
境显诸法显现之时,
无方分实有故遍满,
自觉心亦无前后境,
如实如虚空遍满性。


这是直译:
如实如虚空遍满性。
过去已灭未来未生,
现在不住菩提心中,
基源无实超表境。
自性遍满虚空广阔,
无偏义之精髓中,
无见灌顶坛城诵咒,
地道誓言修行无缘,
离基广大遍满性,
法性菩提心圆满。
一切显现诸法中,
自性无生加持故,
不住无灭任运成,
离有无缘思清净,
法性圆满大遍满。
觉性胜义菩提心,
不观方向离相境,
声量无法决定之,
离表无增减常断来去,
任运平等大清净,
无间遍满离偏执,
意趣出入无希疑,
任何显现无间遍,
自显无别放任中,
执著之网永不缚。
遍满性中一切逆转,
自性超越遮遣建立法,
如虚空中器世间空,
遮遣建立贪嗔本界消。
此去无有念聚无迹,
无间觉性中遍消,
超越希疑执著法,
所取能取心楔拔除,
迷现轮回城邑空。
是故外境显现诸法,
及内自心显现游舞力,
一切本空遍满谁知者,
遍满要诀诸法解脱。
自觉空明遍满智慧中,
法性诸义归结即:
不为执著缚超所取境,
无缘无法坦然放任。


这是直译:
无缘无法坦然放任,
不散念尽之意趣,
如空遍满无修不修,
此乃普贤意趣大界。
空明觉性广大界中,
相不灭种种显现,
根所见觉性法性明,
显现放任自显安乐。
六聚放松智慧自显界,
通透无内外光明故,
无造大安住任运成,
心识轻松无为如人,
无紧松身心随意置。
觉性遍满如净虚空,
法界中无聚散而住。
空明法性证悟虚空,
解脱觉性无间遍满,
不为执缚超念思。
一切遍满意界中汇聚,
寂乐中心乐融合,
内外一味菩提心中,
本性尽法性所见。
境根意作意之时,
自心遍满显现乐广,
不为执缚自音自明,
无间遍满大关要归结。
境心执著净虚空中,
离念思寻嗔之觉性,
遍满自音系缚即:
放任无间法性金刚步。
如是平等智慧,
本来普贤意趣自印。
如梦种种为睡缚,
无实空性自显然,
器情轮涅诸法心所缚,
大界心中显无实。
虚空界中器情广大,
无边无中遍满无间然,
觉性界中境心显现,
内外遍满自显空所缚。
此乃诸法菩提心缚,
遍满无别离能所执示。
provided by EasyChat

这是直译:
遍满无别离能所执示。
诸法系缚菩提心亦,
无方无别大遍满所缚。
器情系缚如广虚空,
无边无中超思议。
离方大平等觉性中,
显有轮涅诸法无碍显。
显时心与一切法,
不可表法性遍满所缚。
无人能动菩提心印,
普贤广大本来印。
怙主法王上师意所缚,
本净金刚精华自印定。
除上根大福者外,
非众境大密决定义。
无迁变金刚顶缚,
自觉光明意趣大界此,
虽自有常难证,
吉祥怙主法王上师恩所见。
无间遍满诸法缚称。
遍满归结义精髓:
外诸法无生空性中,
无住无来去超表述。
内诸法显解离分别,
如空中鸟迹无二。
境心如实自生觉性,
仅名超表述离戏论。
如空无作者空性中,
无作无勤超善恶罪福。
因果归结自性十无,
广大遍满离表述界,
法非法本空未曾有,
离思不可说自性,
离心大圆满归结。
本性宝藏论中,一切法无间大遍满决定,第二品。
其次,任运自性:
无人所作本来住,
如如意宝菩提心,
轮涅诸法生本基。
如虚空中显有现,


这是直译:

如虚空中显有现,
菩提心中轮涅无碍显。
如种种梦从睡生,
六道三界从心中显。
显时诸法觉性中,
空性任运大基显。
基与基显现方式,
非一非异自性中,
本来任运觉性门中显。
游舞力中轮涅二相,
净不净各别显现,
显时即一界无善恶。
水晶无碍放五光,
光色各别执著时,
无善恶唯水晶之力。
自性基如水晶球,
其空性法身自性,
明性自音报身圆满,
显基无碍门化身。
界基身任运成就。
从彼显现基显时,
清净三身佛自显,
不净器情诸显现,
自性空明种种三,
法报化身游舞即,
游舞力基显三身,
自显任运无需他求。
此等差别善知已,
轮涅诸法任运三身刹,
菩提心中当证悟。
三世佛身与智慧,
三界有情身语意,
业与烦恼显有诸法,
除菩提心外无他。
任运界中一切生中,
内外众生色相现,
无方身现庄严轮,
音声上中下响亦,
无方语现庄严轮,
心与智慧证未证,
无方意现庄严轮,
功德事业无方生故,

以下是完整的汉语直译,不包含藏文对照:
功德事业无所不生,故为如意宝珠、珍贵法界。
无需造作一切自生,故称自生智慧任运成就。
种种法皆任运成就之基,菩提心恒常任运成就,
三身不求自具于己,因果善恶无需勤勉,
安住自然无为瑜伽,取舍造作皆无之任运成就境界。
本来已证之法,今勿再造作。
三世一切佛菩提亦,安住大乐而任运成就,
不示因果下劣之法,观无为如虚空之自性。
如实本然无需修证,本来无改大任运成就中,
断除生灭心之希疑,了知无求任运成就法界。
一切所现诸法,本性自性大悲三无改,
法身报身化身之游舞,轮涅三身菩提心之境界。
无改大平等任运成就,故无舍轮回证涅槃,
离增减而住实相,此乃诸法菩提心之境,
本来任运成就之要诀。
任运成就关要摄诸法,
五大种及器情世间,本来无念任运成就显现。
如自他无念自明清净,离造作之自心摄要,
现相不灭六识放松安住。
遍生觉性任运成就光明,五根无改无收放,
觉空法身任运成就密意,认知决定离戏而安住。
自觉广大解脱清净中,境心所现无间平等关要,
自性禅定任运成就中摄持。


以下是完整的汉语直译,不包含藏文对照:
自性禅定任运成就中摄持。
恒常如大河流,未修任运成就智慧相续不断。
诸法精髓自生本初境界,普贤实义密意究竟。
诸法根本乃菩提心,菩提心如虚空遍一切。
如虚空中容纳一切,无造作故自性清净,
无为超越一切思维,一切显现大安置关要中,
内外诸法任运成就摄持。无生无灭,
无来无去等,如实摄诸佛密意,
任运成就不动清净三昧,无为关要摄诸法。
任运成就结中系诸法:
现有一切自性任运成就,轮涅一切游舞任运成就,
菩提心本来任运成就,诸法唯有任运成就无他。
心之自性任运成就故,基源精髓摄于菩提心。
自性十种无造任运成就,见修三昧无需勤作。
因果如理无需他求,无需生起希疑纠结,
今即任运成就本初法身。心性广大不变虚空中,
三身境中轮涅自现,然三身法界本无动摇。
游舞无定大悲幻化藏,一切普贤任运成就同现,
轮涅自在未离法界。一切普贤无不善,
一切任运成就金刚精髓界,任运成就结中诸法本已系。
超越之自性任运成就,任运成就无方无内外。


以下是完整的汉语直译,不包含藏文对照:
任运成就无方无内外,诸法自现成灭无来去。
上下无方大遍布境界,不定何物无所不及。
此不可指超思不可言。诸法本性本来清净,
自性任运成就故,解脱有无常断四边,
无二菩提心之自性。本净本性无所成立,
如空自性本来清净,任运成就本性无人造作,
显现不灭可现一切。轮涅遍生前后离始终,
无生任运成就不定实义基,无始终显现方式不可遮,
无本性存在方式不可缘,无自性解脱方式相续不断。
显现处后亦超越,基界尽处融入法身。
如空中云归于生处,水晶光复没入水晶,
基中显现之基相轮涅诸法,从本性基归本净自处。
任运成就自处盘旋法界,是为诸法大超越,
诸戏论无念自然融法界。如是一切境相显现,
六识自处融入法身时,内外齐一任运成就法界超越。
轮涅自现无现菩提中,现前成佛实义超越般,
显现放收光明境自住,无念自然离戏时,
境相空明即今超越,称为安住珍宝搅拌。
今若不超越自处法界,后不能解脱于本初基。
基界未解脱之禅定,永不能得上界天解脱。
是故今于本初内界,

以下是完整的汉语直译,不包含藏文对照:
是故今于本初内界,刹那自住三昧超越珍贵。
一切诸法超越于任运成就觉性,任运成就自处超越于大本净,
本净超越于所缘思议言说。此乃任运成就决定超越。
从《实相宝藏》中,确立一切法本来任运成就,为第三处。
其后显示唯一自性:
觉性唯一是诸法之基,虽现多种未离一性,
自生智慧根本唯一而示。如同一宝珠现火与水,
各别缘起虽显差异,根本唯一如净琉璃。
自觉唯一现轮回涅槃二者,根本唯一即胜义菩提心。
觉与无明仅如幻差别,现有轮涅于觉前所现,
现时即空明一体,如梦幻水月。
四现觉性无实如虚空,本空遍空离戏一体。
一切法界本来清净故,不住二相融入一体。
无角无隅法身奇哉!虽现五大菩提心中,
无生平等未离一性。虽现有为六道空相,
基相觉性中未曾动摇。虽现苦乐菩提精髓中,
自生智慧一性未曾动摇。是故诸法一界空性中,
应知无生菩提心。自觉广大实义界中,
三世诸佛密意唯一安住。不缘多相离分别戏论,
不动菩提精髓宫殿。唯有自生智慧别无他,
如意宝珠珍贵法藏,三身任运成就佛刹。


以下是完整的汉语直译,不包含藏文对照:
三身任运成就佛刹。广大唯一非人所造,
一切诸法从此放射,因果逆转根本放射基为一。
彼即空明广大法性,无偏无倚如净虚空。
自生唯一虽造轮涅,根本觉性非人所造,
如虚空般超越造作而住。喻义相符一界广大中,
多种增益诽谤平息。超越有无实义精髓,
法身无碍任何显现,自性离思不可言说境界,
超越一切声词名言。一切生起精髓菩提,
无二若数不可言说。佛与众生现有器情明现,
如是法性一性未曾动摇。一中遍摄诸法圆满,
是为菩提心之殊胜功德,现时即断分别增益。
无二心性空性自光中,应知一切外法,
内法为明觉赤裸。无一无多法性中,
了悟一界为觉性关要。诸法一味总摄要诀:
一切境相虚妄空性中,无论如何显现无造作安住,
任何显现当下空明唯一显现。心相念聚自消空性中,
任何动摇自然放松安住,动摇之上法性密意明现。
境心无间平等自时,自净无迹离所缘安住,
境相实义现观智慧明现。一精要中摄三要诀:
了悟未了本来平等,境心无二等同法身,
迷悟无二等同密意。


以下是完整的汉语直译,不包含藏文对照:
迷悟无二等同密意。无间断实义自处安住,
无取舍确定精要获得,无来去法性密意安住,
无迁变之地圆满证悟。广大殊胜如空佛心,
无断证一体大界中,自处解脱无悟未悟,
穷尽之处超心浩瀚。不灭胜幢顶端,
千界明现日月升起。自觉唯一摄诸法:
无边四方显现有为法,轮涅无余虽现从界现,
是故最初显现界摄持。今时种种显现之际,
未离觉性故,显现自生觉性界摄持。
显解无别融入界中,不离菩提心故,
穷尽本初法性一摄持。是故诸法觉性一摄持,
觉性不动菩提精髓,无迁变实义精要摄持,
不变无为圆满证悟。超越唯一自生智慧,
无始无终界,一切证悟戏论寂灭,
诸法安住法性实义精髓。如是内外境心轮涅法,
分析粗细离分别戏论,如空本空界中超越。
菩提心若观察无实,无生无住,
无来无去,不可表示超言说,
超心密意界中超越,无可指示相之实体,
声不能知言不能说。无名离戏大界中,
现有轮涅诸法超越。觉空无生大界中,
各别自觉诸法超越。


以下是完整的汉语直译,不包含藏文对照:
各别自觉诸法超越。觉与无觉无二大界中,
菩提心诸法超越。三时无迁变大界中,
本空遍空诸法超越。此为《实相宝藏》中,
诸法根本唯一觉性智慧确立,第四章。
如是甚深乘精华,唯对上根具缘定解者,
不应示于小乘、执著因果、小智劣缘者。
诽谤上师、嗔恨道友、泄露密门、广为宣扬、
无信吝啬、性情恶劣、执著今生者应当保密。
殊胜善缘大圆满法器,敬师大智慧、
心胸开阔、乐善好施、分别执著少、
舍今生求菩提、具信精进能守密者可示。
彼亦应以所有供养师,先立誓言善请法,
获许可后如法修持,至实相究竟之地。
多闻圆满功德上师亦,观察根器渐授要诀,
非器者极为保密,立誓封藏严密守护。
具缘殊胜心子等,应付嘱究竟了义教法。
彼亦不令衰败此实义精髓,勿普遍传而应持为心要。
若泄密门将遭谴责,增损将毁坏精要教法。
是故保密以欢喜心相处,今生即可持佛身佛教。
此为《实相宝藏》中,确立可付法之根器,第五章。
如是最胜秘密大圆满义,无遮显明宣说此教,


以下是完整的汉语直译,不包含藏文对照:
愿此无遮显明宣说教法,令一切众生于本初基界中,
无需勤作自然解脱。见解外围波浪断除之法,
乘之顶峰大鹏王之界,超胜一切阿底瑜伽教,
不衰胜幢十方广弘扬。三类九界四纽结善缚,
十六法数确定义,此实相宝藏详释,
龙钦绕绛桑波善巧撰著。实相藏五处确定义,
甚深广大财富严饰,词义绚丽庄严此作,
愿令具缘众生欢喜。
《实相宝藏》一书,最胜瑜伽士龙钦绕绛著作圆满。善哉!善哉!善哉!
此出自先哲遗书中龙钦绕绛全集第十四卷《实相宝藏》。


完整帖子: